fbpx

Ułatwienia dla inwestorów. Nowe przepisy wchodzą w życie 

Avatar photo
Na początku września prezydent podpisał nowelizację przepisów wprowadzających usprawnienia związane z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, ale również zapewniających łatwiejszą procedurę w przypadku inwestycji – głównie drogowych, wodnych i przeciwpowodziowych. W niektórych przypadkach zarządca drogi będzie mógł wejść na teren nieruchomości bez zgody właściciela. 

4 września br. prezydent podpisał Ustawę z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, oraz niektórych innych ustaw. 

Zmiany zaproponowane zostały w większości w ramach prac Międzyresortowego Zespołu do spraw przeglądu uwarunkowań procesów inwestycyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej. Większość przepisów ustawy wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. Część z nich – po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, a niektóre z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Decyzja środowiskowa – zmiany 

Decyzja środowiskowa pozwala ustalić, w jaki sposób należy przeprowadzić inwestycję, żeby nie pogorszyć stanu środowiska naturalnego. Zostaje wydana po przeprowadzeniu  oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Dotychczas proces uzyskania decyzji był czasochłonny, a w niektórych sytuacjach brakowało również precyzyjnych przepisów. 

Znacząca zmiana dotyczy wdrożenia obowiązku przeprowadzenia analizy zgodności lokalizacji przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego już na początkowym etapie. Znika potrzeba prowadzenia postępowania m.in. wnioskowania o opinie oraz uzgodnienia jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność. 

Inna zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu inwestycji zaliczanych do strategicznych. Włączone zostały m.in. linie tramwajowe i metro, inwestycje dotyczące lotnisk użytku publicznego oraz związane z wydobyciem złóż. 

Ważny aspekt wiąże się z obiektami uznanymi za szczególnie ważne dla obronności lub bezpieczeństwa państwa. Nowelizacja wprowadza brak konieczności posiadania zgodności projektu z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Warto przypomnieć, że również we wrześniu prezydent podpisał nowelizację Prawa geologicznego i górniczego. W ramach nowych przepisów wprowadzono definicję złoża strategicznego. Jeżeli na konkretnym gruncie wystąpią wskazane pokłady, właściciel nie będzie mógł wykonać zabudowy terenu. 

Wdrożone zostały także przepisy umożliwiające zwolnienie inwestycji ze stosowania przepisów dyrektywy unijnej dotyczącej m.in. oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, ale wyłącznie w niektórych przypadkach, które zostaną uregulowane w rozporządzeniu. Dla inwestora oznacza to zniesienie konieczności wnioskowania o decyzję środowiskową i realizację uproszczonej oceny środowiskowej na etapie decyzji inwestycyjnej. 

Zgoda właściciela niepotrzebna do wejścia na działkę?

Zgodnie z przepisami inwestor może wystąpić do właściwego miejscowo wojewody z wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na wejście na teren nieruchomości lub jej części we wskazanych warunkach. 

Po pierwsze w sytuacji, gdy jest to niezbędne do przeprowadzenia pomiarów, badań lub innych prac wymaganych do sporządzenia karty informacyjnej przedsięwzięcia lub raportu o oddziaływaniu na środowisko dla inwestycji, dla których wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji jest poprzedzone decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Po drugie, chodzi o zakres prac wymagany do sporządzenia wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na realizację inwestycji lub na potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji, polegających w szczególności na wykonaniu badań archeologicznych, prac geologicznych albo określeniu geotechnicznych warunków posadowienia obiektu. 

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Czym jest pakiet e-commerce? Przepisy, które warto znać 

Następny Wpis

Zastosowanie AI w gospodarce

Powiązane wpisy