Inwestycje krótkoterminowe – czym są?

Inwestycje krótkoterminowe to jeden ze sposób na powiększenie własnych środków w stosunkowo krótkim czasie. Na osiągnięcie pierwszych korzyści nie trzeba czekać np. kilku lat. Czym są inwestycje krótkoterminowe i co można do nich zaliczyć?
lean canvas

Długoterminowe inwestycje są bezpieczniejsze i mniej ryzykowne niż krótkoterminowe. Równocześnie możliwość osiągnięcia wysokich korzyści jest mniejsza. Decydując się na formę lokowania kapitału warto najpierw zdobyć wiedzę na temat m.in. giełdy, rynków finansowych czy kursów giełdowych. Inwestycje krótkoterminowe często wymagają szybkiej reakcji i śledzenia zmian. 

Inwestycje krótkoterminowe – co to? 

Inwestycje krótkoterminowe to aktywa finansowe z terminem wymagalności krótszym niż 12 miesięcy. Inwestor nabywa aktywa w celu osiągnięcia korzyści, którą może być przyrost wartości, uzyskania przychodów, dywidend czy odsetek.  

Głównym założeniem inwestycji krótkoterminowych jest to, że nie będą pracowały na zysk przez długi okres, np. kilku lat. Inwestorzy opracowują własne strategie, które pozwalają im osiągać oczekiwane korzyści ekonomiczne. Przed podjęciem decyzji biorą pod uwagę m.in. ryzyko, własne zasoby i zewnętrzne uwarunkowania. Plan działania zależy od celu, ale również doświadczenia, umiejętności i stanu posiadanej wiedzy. Strategia inwestycyjna zawiera informacje dotyczące otwarcia, zarządzania i zamknięcia transakcji. Inwestycje krótkoterminowe są bardziej ryzykowne niż długoterminowe. 

Co zalicza się do inwestycji krótkoterminowych?

Inwestycje krótkoterminowe można podzielić na krótkoterminowe aktywa finansowe oraz inne inwestycje krótkoterminowe. 

Krótkoterminowe aktywa finansowe to:

 • udziały i akcje, 
 • inne papiery wartościowe, 
 • udzielone pożyczki, 
 • inne krótkoterminowe aktywa finansowe, 
 • środki pieniężne, 
 • inne aktywa pieniężne. 

Wyróżnia się również inne inwestycje krótkoterminowe to m.in.: 

 • dzieła sztuki, 
 • historyczne i cenne przedmioty, antyki, biżuteria, 
 • metale szlachetne, 
 • monety o wartości numizmatycznej, 
 • oryginalne zapisy dzieł sztuki lub dokumentów. 

Krótkoterminowe inwestycje należy wykazać w bilansie. 

Przykłady inwestycji krótkoterminowych 

Akcje 

Jedną z najpopularniejszych, ale również najbardziej ryzykownych form inwestycji na giełdzie są akcje polskich i zagranicznych spółek. Papiery wartościowe łączą prawa majątkowe i niemajątkowe. Rozważając przeznaczenie środków na zakup akcji warto również uwzględnić dywersyfikację portfela. Angażowanie środków w akcje jednej lub kilku spółek to ryzykowne rozwiązanie ze względu na wysoką zmienność cen. Na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie notowane są spółki z wielu branż pogrupowane w tzw. indeksy sektorowe.

Udziały

Udział to wkład do spółki w formie kapitału albo aportu – wartości majątkowej w formie niematerialnej. Wnosząc wkład inwestor staje się równocześnie współwłaścicielem – przysługują mu określone prawa i obowiązki. Udziały można nabyć w formie zakupu już istniejących czy objęcia nowych udziałów.

Inne papiery wartościowe

Inne papiery wartościowe to głównie obligacje, certyfikaty inwestycyjne czy bony o terminie wymagalności maksymalnie 12 miesięcy. Obligacje skarbowe uznawane są za najbezpieczniejszą formę papierów wartościowych ze względu na wypłatę gwarantowaną przez państwo. Mniejsze ryzyko wiąże się jednak również z mniejszym zyskiem.

Udzielone pożyczki 

Udzielone pożyczki to posiadane zobowiązania, które mają termin zapadalności wynoszący maksymalnie na koniec kolejnego roku obrotowego albo dłuższy niż rok finansowy pod warunkiem, że spłata pożyczki następuje w ratach. 

Metale szlachetne

Popularne jest złoto wciąż postrzegane jako bezpieczna przystań, a jego obecność w portfelu skutecznie zwiększy dywersyfikację. Złoto inwestycyjne jest zwolnione z podatku VAT, nie można go również dodrukować tak jak gotówki. Wielu inwestorów przekonanych jest, że lokata kapitału w kruszec stanowi pewne zabezpieczenie przed inflacją i niepewnością gospodarczą. Inne metale szlachetne to srebro lub platyna. 

Total
1
Shares
Poprzedni wpis

Organizacja czasu pracy w małej firmie. 5 wskazówek, jak zarządzać czasem zespołu

Następny Wpis

Jakie są pokolenia na rynku pracy?

Powiązane wpisy
reinwestycja

Reinwestycja. Co warto wiedzieć?

Zdywersyfikowany i przemyślany portfel inwestycyjny generuje długoterminowe zyski, ale wymaga również doświadczenie oraz wiedzy. Inwestycje to ciągła sztuka wyboru oraz nie poddawania się impulsom czy emocjom. Nie każde rozwiązanie okazuje się trafione. Reinwestycja pozwala na ponowne zainwestowanie środków bez ponoszenia opłat manipulacyjnych. Inwestor musi jednak wziąć pod uwagę kilka ważnych warunków.
Więcej
Dołącz do naszej
Nefs.pl dostarcza praktyczne informacje, sprawdzone analizy, podstawy inwestowania i ciekawostki z rynku.
społeczności
Dołącz do naszego
Nefs.pl dostarcza praktyczne informacje, sprawdzone analizy, podstawy i ciekawostki.
NewsletterA